Активни мерки за вработување, Прв повик на Фонд за Иновации