27/12/2015

Портфолио на услуги на Центарот за развој на Скопски плански регион

Консултански услуги за подготовка и имплементација на проекти  Информирање за достапни фондови и отворени повици  Подготовка на предлог проекти  Подготовка на предлог проекти  Реализација на проекти  Фасилитирање партнерства  Советувања при имплементација на проекти  Услуги за промоција  Организирање на промотивни настани и учество на саеми во име на регионот  Организирање на […]
26/04/2015

Скопски општини

Град Скопје Општина Аеродром Општина Арачиново Општина Бутел Општина Гази Баба Општина Ѓорче Петров Општина Зелениково Општина Илинден Општина Карпош Општина Петровец Општина Сарај Општина Сопиште Општина Студеничани Општина Центар Општина Чаир Општина Чучер Сандево Општина Шуто Оризари  
25/04/2015

Програма за развој на СПР

За потребите на планирањето на регионален развој и имплементацијата на мерките и инструментите за поттикнување на рамномерниот регионален развој, воспоставени се плански региони во Република Македонија. Планските региони се единиците на НТЕС трето ниво утврдени со акт на Владата на Р. Македонија за утврдување на номенклатурата на територијалните единици за статистика – НТЕС. Програмата […]
17/04/2015

За Скопскиот плански регион

За Скопскиот плански регион МОТО Скопскиот регион –лидер во регионалниот развој на патот до Европското Семејство! ВИЗИЈА Скопскиот регион во 2014 година е Европски развиен регион со максимално искористување на ЕУ предпристапната помош. Како таков успешно ги реализира своите стратешки определби за економски атрактивен и престижен регион со стапка на […]
30/08/2012

Програма за развој на Скопски Плански Регион

За потребите на планирањето на регионален развој и имплементацијата на мерките и инструментите за поттикнување на рамномерниот регионален развој, воспоставени се плански региони во Република Македонија. Планските региони се единиците на НТЕС трето ниво утврдени со акт на Владата на Р. Македонија за утврдување на номенклатурата на територијалните единици за […]
21/04/2009

IPA Компонента1

Компонента 1 – Транзициска помош и институционална надградба Помошта од Европската унија преку оваа компонента е всушност помош за градење на капацитетите на институциите и поддршка за исполнување на критериумите поврзани со усвојувањето на правото на ЕУ. Таа претставува и фонд со кој ќе се покриваат мерки од компонентите 3, […]
21/04/2009

IPA со сите компоненти

Инструмент за претпристапна помош – ИПА (2007-2013)  Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на конхерентноста и координацијата на активностите на Комисијата. Основната […]
21/04/2009

IPA

Инструмент за претпристапна помош – ИПА (2007-2013)  Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на конхерентноста и координацијата на активностите на Комисијата. Основната […]
21/04/2009

IPA Стратегиска кохерентна рамка

Стратегиска кохерентна рамка  Стратегиската кохерентна рамка е стратегиски документ за национални инфраструктурани приоритети кој ги опфаќа компонентите на човечки ресурси и регионален развој; обезбедува концентрација на помошта околу ограничен број на приоритети и обезбедува конзистентност и надополнување помеѓу националните приоритети и приоритетите на Заедницата (МИПД) и различните оперативни програми за […]