Предлог годишна листа на проекти за развој на планскиот регион