Градежни работи за реконструкција на локален пат „Драчево-мотел Китка“