Изработка на проектна документација за ревитализација на Главен канал во ХМС „Скопско поле