Изработка на техничка документација – инфраструктурен проект за изградба на локален пат Александар Урдаревски ,,Б”