Извршена реконструкција на дел од пристапниот пат до рекреативниот центар ‘’Теферич’’ – Фаза 1