Јавни набавки

Програмата за рамномерен ргионален развој за 2018 година

 1. Уредување заштита и регулација на речното корито на река Серава
 2. Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар Теферич- фаза 3

Проекти од Агенција за финансиска подршка  во земјоделството и руралниот развој од Програма за финансиска подршка на руралниот развој за 2018 година

 1. Изградба на Плоштад на Јустинијан Први- Финансиска подршка за мерка 322.Обнова и развој на селата подмерка 322.3 Инвестиции за изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и/или шеталишта во населени места во руралните средини
 2. Вршење на стручен надзор над изградба на плоштад Јустинијан Први

Изградба на Дом на културата во Сопиште- Финансиска подршка за мерка

 1. 321 Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини подмерка 321.6 Инвестиции во објекти и опремаво домови за деца и млади, домови на култура во населени места во рурални средини

Финансирани во рамки на Проектот: Одржлив и инклузивен регионален развој финансиран од Влада на Швајцарска конфедерација врз основа на Склучен договор за реалзицаиј на проект од Грантова шема за инвестициски проект помеѓу Министерство за локална самоуправа и Швајцарска агенција за соработка

 1. Спорт за сите, здравје за сите! – Изградба на иновативно мултифункционално игралипте во Општина Сарај, с.Кондово
 2. „Инклузивно детско игралиште“, во Општина Карпош
  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c53193da-cefe-4e35-9fa6-302c287b801a/14
  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d195c179-82d4-413b-86d7-9613f875c0a7/14

Набавка за потребите на Центар за развој на Скопски плански регион

 1. Преведувачки услуги
05.06.2019 Уредување заштита и регулација на реeчното корито на река Серава Договор бр.05-26/26 од 05.06.2019 година
17.04.2019 Такси услуги во земјата Договор бр.05-55/12 од 17.04.2019 година
04.04.2019 Сметководствени и книговодствени услуги Договор бр.05-52/11 од 04.04.2019 година
27.03.2019 Мобилна телефонија Договор бр.05-41/11 од 27.03.2019 година
22.10.2018 0507-85/12 Изработка на студија и проектна документација за разрешување на проблемите со поројните води на Скопска Црна Гора
26.09.2018 0507-90/12 Сметководствени и книговодствени услуги
17.09.2018 0507-87/11 Такси услуги во земјата
06.09.2018 0507-71/13 Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар ,,Теферич” – фаза 3
30.08.2018 0507-74/15 Уредување, заштита и регулација на речното корито на р. Серава
02.10.2017 0507-59/18  Изведба на електрична инсталација во пештерата „Врело”- кањон“ Матка
13.09.2017 0507-63/11 Такси услуги во земјата
13.09.2017 0507-62/11 Сметководствено и книговодствени услуги
20.06.2017 0507-42/17 Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар ,,Теферич” – фаза 2
27.03.2017 0507-21/11 Мобилни и комуникациски услуги
27.07.2016 0507-43/27 Реконструкција на пристапен пат Драчево – Мотел Китка – фаза 3
01.08.2016 0507-44/27 Реконструкцијана дел од пристапен пат до рекреативен центар ,,Теферич”
13.07.2016 0507-48/16 Услуги за авионски превоз на патници
03.10.2016 0507-85/1 Консултантски услуги од областа на јавни набавки со контролен надзор на спроведени постапки од отпочнување на постапка до склучување на договор и реализација на договори
08.08.2016 0507-57/21 Услуги за превод на документи и усмен (консекутивен и симултан) превод од англиски и албански јазик на македонски и обратно
17.08.2016 0507-63/17 Сметководствено и книговодствени услуги
22.08.2016 0507-62/15 Такси услуги во земјата
08-04-2015 0507-48/5/2015/ Услуги за превод на документи и усмен (консекутивен и симултан) превод од англиски и албански на македонски и обратно
08-04- 2015 0507-47/5/2015/ Услуги за сервисирање и одржување на компјутерска опрема во просториите на договорниот орган
08-04-2015 0507-46/5/2015/ Изработка на интерактивен веб портал за инвестирање во Скопски плански регион
//-//-//// Изработка на Регионален водич за инвестирање
//-//-//// Изработка на Физибилити студија за заобиколен пат од стариот пат Скопје-Тетово до рекреативниот центар Матка
//-//-//// Изработка на физибилити студија за утврдување на потенцијалите и можностите за користење на обновливи извори на енергија во Скопскиот плански регион
//-//-//// Испорака на хардверска опрема и инсталација 
//-//-//// Студија за мапирање и промоција на природно и културно-историско наследство во Скопскиот плански регион
//-//-//// WEB ГИС Апликација за подршка на стратешкото планирање во Скопски плански регион и следење на достигнувањата при реализација на стратешки цели
//-//-//// Испорака на хардверска опрема и инсталација 
//-//-//// Студија за мапирање и промоција на природно и културно-историско наследство во Скопскиот плански регион 
//-//-//// Апликација за подршка на стратешкото планирање во Скопски плански регион и следење на достигнувањата при реализација на стратешки цели
//-//-//// Студија за мапирање на инвестиционите потенцијали во Скопски плански регион
//-//-//// Изработка на инфраструктурен проект (на ниво на основен) за изведба на нов парарелен водовод на веќе постоечки азбесен цевковод од Цементарница Усје до Драчево
//-//-//// Градежни работи за реконструкција на локален пат “Драчево – мотел Kитка”
//-//-//// Изработка на проектна документација за ревитализација на Главниот канал во ХМС “Скоплско Поле”
//-//-//// Изработка на техничка документација – инфраструктурен проект за изградба на локален пат Александар Урдаревски ,,Б”