Обука за користење на ВЕБ ГИС апликацијата за подршка на стратешко планирање во Скопски плански регион