Одржана ХХ (дваесеттата) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион.