Одржана IX Седница на Совето за развој на Скопскиот плански регион