Одржана воведна консултативна средба за изработка на Програма за развој на Скопскиот плански регион (2020 – 2024)