Општина Арачиново

Тековни проекти:

  1. Подготовка на Техничка документација (Основен проект со ревизија) за водоснабдување, 2019 г.

Реализирани проекти:

  1. Физибилити студија за за утврдување на потенцијалноста и можностите за користење на обновливи извори на енергија во Скопски плански регион, 2013 г.
  2. Физибилити студија за заштита и превенција на подземни води во микро регион Гази Баба, Арачиново, Петровец, Илинден и Зелениково, 2013 г.
  3. Поддршка на ЕЛС за подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на програми и акциони планови за енергетска ефикасност, 2013 г.