Општина Бутел

Тековни проекти:

  1. Уредување, заштита и регулација на речното корито на р. Серава, 2018 година

Реализирани проекти:

  1. Изработка на техничка документација за изградба на локален пат „Александар Урдаревски“, 2012 г.
  2. Поддршка на ЕЛС за подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на програми и акциони планови за енергетска ефикасност, 2013 г.
  3. Чистење на коритото на р. Серава (Физибилити студија со Основен проект), 2013 г.
  4. Техничка документација за Ул. Локален пат Александар Урдаревски (новопроектирани и собирни улици 14,15), 2014 г.