Општина Центар

Тековни проекти:

  1. Реконструкција на коловоз на улица Рилски Конгрес, Локалитет Тасино Чешмиче

Реализирани проекти: