Општина Чаир

Тековни проекти:

  1. Изработка на техничка документација со ревизија

Реализирани проекти:

  1. Физибилити студија за за утврдување на потенцијалноста и можностите за користење на обновливи извори на енергија во Скопски плански регион, 2013 г.
  2. Поддршка на ЕЛС за подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на програми и акциони планови за енергетска ефикасност, 2013 г.