Општина Чучер Сандево

Тековни проекти:

Реализирани проекти:

  1. Поддршка на ЕЛС за подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на програми и акциони планови за енергетска ефикасност, 2013 г.
  2. Чистење на коритото на р. Серава (Физибилити студија со Основен проект), 2013 г.
  3. Изработка на проектна документација за реконструкција на „локален пат Александар Урдаревски-Рудници Бањани КОЦКА, 2014 г.
  4. „Изработка на техничка документација за регулација и уредување на коритото на р. Лепенец“, 2015 г.