Општина Гази Баба

Тековни проекти:

  1. Реконструкција на регионален пат Хиподром, 2019 година
  2. Изградба на потпорни ѕидови и плоча во должина од 100 метри преку делумно уредување и покривање на каналот во село Сингелиќ, I-фаза
  3. Изработка на студија и проектна документација за разрешување на проблемите со поројните води на Скопска Црна Гора, 2018 година

Реализирани проекти:

  1. Физибилити студија за заштита и превенција на подземни води во микро регион Гази Баба, Арачиново, Петровец, Илинден и Зелениково, 2013 г.
  2. Физибилити студија за изградба на индустриска зона околу обиколница (економска зона „Шамак“-Г. Баба), 2013 г.
  3. „Планирање на современа и модерна инфраструктура на индустриска зона Шамак“, 2015 г.
  4. „План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух на подрачјето на агломерација во Скопски регион “, 2015 г.