Општина Ѓорче Петров

Тековни проекти:

Реализирани проекти:

  1. Физибилити студија за за утврдување на потенцијалноста и можностите за користење на обновливи извори на енергија во Скопски плански регион, 2013 г.
  2. Физибилити студија за заштита и превенција на подземни води во микро регион Гази Баба, Арачиново, Петровец, Илинден и Зелениково, 2013 г.
  3. Поддршка на ЕЛС за подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на програми и акциони планови за енергетска ефикасност, 2013 г.
  4. Изработка на Студија за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата Катлановски Предел, 2014 г.
  5. Реконструкција на дел од локален пат до с. Свиларе од спојот со локален пат кај Стопански Двор (општина Ѓорче Петров до границата со општина Сарај)“ во должина од 267,80м, 2014 г.
  6. Техничка документација за изградба на пешачка и велосипетска патека од левата и десната страна на реката Вардар од општина Карпош до општина Сарај, 2014 г.
  7. „Изработка на техничка документација за регулација и уредување на коритото на р. Лепенец“, 2015 г.
  8. „План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух на подрачјето на агломерација во Скопски регион “, 2015 г.