Општина Илинден

Тековни проекти:

  1. Реконструкција на регионален пат Хиподром, 2019 година
  2. Изработка на студија и проектна документација за разрешување на проблемите со поројните води на Скопска Црна Гора, 2018 година

Реализирани проекти:

  1. Изработка на техничка документација за ХМС „Скопско поле“, 2012 г.
  2. Физибилити студија за заштита и превенција на подземни води во микро регион Гази Баба, Арачиново, Петровец, Илинден и Зелениково, 2013 г.
  3. Поддршка на ЕЛС за подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на програми и акциони планови за енергетска ефикасност, 2013 г.