Општина Карпош

Тековни проекти:

Реализирани проекти:

  1. Програма за мезометеоролошки мерења во Скопска котлина и нејзина реализација, 2013 г.
  2. Техничка документација за изградба на пешачка и велосипетска патека од левата и десната страна на реката Вардар од општина Карпош до општина Сарај, 2014 г.
  3. „Изработка на техничка документација за регулација и уредување на коритото на р. Лепенец“, 2015 г.