Општина Кисела Вода

Тековни проекти:

  1.  Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич” – фаза 3, 2018 година

Реализирани проекти:

  1. Реконструкција на локален пат Драчево- мотел Китка (1.100 м должина-Фаза 1), 2011 г.
  2. Изработка на техничка документација за изведба на нов паралелен водовод на веќе постоечки азбестен цевковод од Цементарница Усје до Драчево, 2012 г.
  3. Изработка на основен проект за реконструкција – проширување и надградба на патниот правец од с. Патишка Река до регионалниот пат Р-104, (во должина од 16 км), 2013 г.
  4. „Подобрување на инфраструктурните услови за економски развој во општините Студеничани, Зелениково и Кисела Вода“, 2015 г.
  5. „План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух на подрачјето на агломерација во Скопски регион “, 2015 г.
  6. Реконструкцијана дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич”, 2016 г.
  7. Реконструкцијана дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич” – фаза 2, 2017 г.