Општина Петровец

Тековни проекти:

Реализирани проекти:

  1. Физибилити студија за заштита и превенција на подземни води во микро регион Гази Баба, Арачиново, Петровец, Илинден и Зелениково, 2013 г.
  2. Поддршка на ЕЛС за подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на програми и акциони планови за енергетска ефикасност, 2013 г.
  3. Изработка на Студија за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата Катлановски Предел, 2014 г.