Општина Шуто Оризари

Тековни проекти:

  1. Изработка на техничка докумнетација за реконструкција и проширување на ул.3, ул.2 и дел од улицата од населба Шуто Оризари до село Горно Оризари, 2019 г.

Реализирани проекти:

  1. Изработка на техничка документација за изградба на локален пат „Александар Урдаревски“, 2012 г.
  2. Поддршка на ЕЛС за подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на програми и акциони планови за енергетска ефикасност, 2013 г.
  3. Чистење на коритото на р. Серава (Физибилити студија со Основен проект), 2013 г.
  4. Техничка документација за Ул. Локален пат Александар Урдаревски (новопроектирани и собирни улици 14,15), 2014 г.