Општина Сопиште

Тековни проекти:

  1. Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич” – фаза 3, 2018 година

Реализирани проекти:

  1. Физибилити студија за за утврдување на потенцијалноста и можностите за користење на обновливи извори на енергија во Скопски плански регион, 2013 г.
  2. Изработка на основен проект за реконструкција – проширување и надградба на патниот правец од с. Патишка Река до регионалниот пат Р-104, (во должина од 16 км), 2013 г.
  3. Поддршка на ЕЛС за подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на програми и акциони планови за енергетска ефикасност, 2013 г.
  4. Реконструкција на пристапен пат Драчево – Мотел Китка – фаза 3, 2016 г.
  5. Реконструкцијана дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич”, 2016 г.
  6. Реконструкцијана дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич” – фаза 2, 2017 г.
  7. Изведба на електрична инсталација во пештерата ,,Врело”- кањон Матка, 2017 г.
  8. Реконструкцијана дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич” – фаза 2, 2017 г.