Општина Студеничани

Тековни проекти:

  1. Изработка на техничка документација со ревизија

Реализирани проекти:

  1. Реконструкција на локален пат Драчево- мотел Китка (1.100 м должина-Фаза 1), 2011 година
  2. Изработка на техничка документација за изведба на нов паралелен водовод на веќе постоечки азбестен цевковод од Цементарница Усје до Драчево, 2012 г.
  3. Реконструкција на локален пат Драчево-мотел Китка (Фаза 2,во должина од 600м.), 2012 г.
  4. Изработка на основен проект за реконструкција – проширување и надградба на патниот правец од с. Патишка Река до регионалниот пат Р-104, (во должина од 16 км), 2013 г.
  5. „Подобрување на инфраструктурните услови за економски развој во општините Студеничани, Зелениково и Кисела Вода“, 2015 г.
  6. Реконструкција на пристапен пат Драчево – Мотел Китка – фаза 3, 2016 г.