Општина Зелениково

Тековни проекти:

Реализирани проекти:

  1.  Изработка на техничка документација за изведба на нов паралелен водовод на веќе постоечки азбестен цевковод од Цементарница Усје до Драчево, 2012 г.
  2. Изработка на техничка документација за ХМС „Скопско поле“, 2012 г.
  3. Физибилити студија за заштита и превенција на подземни води во микро регион Гази Баба, Арачиново, Петровец, Илинден и Зелениково, 2012 г.
  4. Поддршка на ЕЛС за подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на програми и акциони планови за енергетска ефикасност, 2012 г.
  5. „Подобрување на инфраструктурните услови за економски развој во општините Студеничани, Зелениково и Кисела Вода“, 2012 г.
  6. Реконструкција на пристапен пат Драчево – Мотел Китка – фаза 3, 2012 г.