Подготовка за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Скопски плански регион