Презентација и јавна расправа за Студијата за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата Катлановски предел