Презентација на Регистарот на потенцијали за рурален туризам во Скопски плански регион – нацрт верзија