Презентација на резултати од спроведениот регионален форум во заедницата