Реконструкција на локален пат “Драчево-мотел Китка”