Работилница на Тема: “Можности за развивање на КЛАСТЕРИ во Скопскиот плански регион”