Работилница за дефинирање на предлог проекти од регионален карактер кои ке бидат финансирани од БРР во 2012 год.