Работилница за разгледување на Акциониот план за развој за 2016 година и дополнување на истиот со нови предлог проекти за 2017 година