Реализирани проекти 2009 / 2019

 1. „Изработка на Стратегија за развој на туризмот во Скопски плански регион (2011 година)
 2. „Пополнување на јазот на администрацијата и лидерите во јавните организации за максимизирање на бенефициите од ИКТ решенијата“ во Скопски плански регион (2011 година)
 3. „Реконструкција на локален пат Драчево – мотел Китка (1.100 м должина-Фаза 1) “ (2011година)
 4. „WEB ГИС Апликација за подршка на стратешко планирање во Скопски плански регион и следење на достигнувањата при реализација на стратешки цели “ (2012 година)
 5. „Изработка на техничка документација – инфраструктурен проект за изградба на локален пат Александар Урдаревски ,,Б” (2012 година)
 6. „Изработка на проектна документација за ревитализација на Главен канал во ХМС „Скопско поле“ (2012 година)
 7. „Изработка на инфраструктурен проект (на ниво на основен) за изведба на нов паралелен водовод на веќе постоечки азбестен цевковод од Цементарница Усје до Драчево“ (2012 година)
 8. „Изработката на техничката документација опфаќа изработка на: Основен проект во должина од 7 км, како и изработка на Елаборат за нумерички податоци“ (2012 година)
 9. „Студија за мапирање на инвестициските потенцијали во Скопскиот плански регион“ (2012 година)
 10. „Студија за мапирање и промоција на природното и културно-историско наследство во Скопскиот плански регион” (2012 година)
 11. „Реконструкција на локален пат Драчево-мотел Китка“ (Фаза 2,во должина од 600м.)
 12. „Стратегија за развој на туризмот во Скопски плански регион“
 13. „Физибилити студија за заобиколен пат од стариот пат Скопје-Тетово до Рекреативниот центар Матка“  (2013 година)
 14. „Физибилити студија за утврдување на потенцијалноста и можностите за користење на обновливи извори на енергија во Скопски плански регион“ (2013 година)
 15. „Програма за мезометеоролошки мерења во Скопска котлина и нејзина реализација“ (2013 година)
 16. „Изработка на Регионален водич за инвестирање-Фаза 2“ (2013 година)
 17. „Физибилити студија за заштита и превенција на подземни води во микро регион Гази Баба, Арачиново, Петровец, Илинден и Зелениково“ (2013 година)
 18. „Изработка на основен проект за реконструкција – проширување и надградба на патниот правец од с. Патишка Река до регионалниот пат Р-104, (во должина од 16 км) “(2013 година)
 19. „Поддршка на ЕЛС за подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на програми и акциони планови за енергетска ефикасност“  (2013 година)
 20. „Чистење на коритото на река Серава (Физибилити студија со Основен проект) “ (2013 година)
 21. „Физибилити студија за изградба на индустриска зона околу обиколница (економска зона „Шамак“-Г. Баба) “ 2013 година
 22. „Изработка на Студија за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата Катлановски Предел“ (2014 година)
 23. „Реконструкција на дел од локален пат до с. Свиларе од спојот со локален пат кај Стопански Двор (општина Ѓорче Петров до границата со општина Сарај)“ во должина од 267,80м“ (2014 година)
 24. „Изработка на проектна документација за реконструкција на „локален пат Александар Урдаревски-Рудници Бањани КОЦКА“ (2014 година)
 25. „Заеднички развој на напредни виртуални решенија за поголема пристапност на јавните услуги во Југоисточна Европа“ (2014 година)
 26. „Техничка документација за изградба на пешачка и велосипетска патека од левата и десната страна на реката Вардар од општина Карпош до општина Сарај“ (2014 година)
 27. „Техничка документација за изградба на заобиколниот пат ос стариот пат Скопје-Тетово до РЦ Матка“ (2014 година)
 28. „Техничка документација за Ул. Локален пат Александар Урдаревски (новопроектирани и собирни улици 14,15) “ (2014 година)
 29. „Подобрување на инфраструктурните услови за економски развој во општините Студеничани, Зелениково и Кисела Вода“ (2015 година)
 30. „Изработка на техничка документација за регулација и уредување на коритото на р. Лепенец“ (2015 година)
 31. „Планирање на современа и модерна инфраструктура на индустриска зона Шамак“ (2015 година)
 32. „План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух на подрачјето на агломерација во Скопски регион “ (2015 година)
 33. „Реконструкција на пристапен пат Драчево – Мотел Китка – фаза 3“ (2015  година)
 34. „Реконструкцијана дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич” (2016 година)
 35. „Реконструкцијана дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич” – фаза 2“ (2017 година)
 36. „Изведба на електрична инсталација во пештерата ,,Врело”- кањон Матка“ (2018 година)
 37. „Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич“ – Фаза 3 700м“ (2018година)
 38. „Изработка на студија и проектна документација за разрешување на проблемите со поројните води на Скопска Црна Гора“ (2018година)
 39. „Уредување заштита и регулација на речно корито на река Серава“ (2018година)
 40. „Воспоставување на систем за четиридименсионално следење на загадувањето на амбиенталниот воздух во Скопската котлина“ (2018година)
 41. „Инклузивно детско игралиште“, во Општина Карпош (2019 година)
 42. „Спорт за сите, здравје за сите! – Изградба на иновативно мултифункционално игралипте во Општина Сарај, с.Кондово“ (2019година)
 43. „Изградба на потпорни ѕидови и плоча во должина од 100 метри преку делумно уредување и покривање на каналот во село Сингилиќ, опш.Гази Баба“ (2019година)
 44. „Изработка на техничка документација со ревизија за Општините Чаир и Сарај“ (2019година)
 45. „Изработка на техничка документација за реконструкција и проширување на ул., ул.2 и дел од улицата од населба Шуто Оризари до с.горно Оризари“ (2019година)
 46. „Реконструкција на коловоз на улица Рилски Конгрес, Локалитет Тасино Чешмиче, Општина Центар“ (2019година)
 47. „Реконструкција на регионален пат Хиподром-Илинден“ (2019година)
 48. „Спорт за сите, здравје за сите! – Изградба на иновативно мултифункционално игралипте во Општина Сарај, с.Кондово“ (2019година)