Рекoнструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар ‘’Теферич’’ – Фаза 2