Состојбата на каналските мрежи во Скопскиот плански регион