Состојбата на каналските мрежи во Скопскиот регион