„Студија за мапирање и промоција на природното и културно-историско наследство во Скопскиот плански регион”