Тековни проекти

  1. „Еко иновативни зони за почист воздух I фаза- ,,Набавка на смарт клупи и нивно поставување“
  2. „Еко иновативни зони за почист воздух II фаза-набавка на зеленило, канти, урбана опрема и нивно поставување“
  3. „Изградба на пешачка патека во с.Петровец, траса по пат Р-1102“
  4. „Изградба на пешачка патека од пругата на село Орешани и село Таор до граница на село Ржаничино, Општина Петровец“
  5. „Транспортно средство-камион за миење на улиците во Општина Студеничани“
  6. „Реконструкција на регионален пат од с.Орман (oпштина Ѓорче Петров) до Општина Чучер Сандево“
  7. „Подготовка на техничка документација(основен проект со ревизија) за водоснабдување, Општина Арачиново“
  8. „Изградба на ˶Дом на културата̋ во н.м. Сопиште“
  9. „Изградба на потпорни ѕидови и плоча во должина од 100 метри преку делумно уредување и покривање на каналот во село Сингилиќ, Општина Гази Баба“