Уредување, заштита и регулација на речното корито на река Серава