Успешно имплементирање на проектот “Воспоставување на систем за управување со отпад од пакување,батерии и електронски отпад”