Започна процесот за подготовка на Програмите за развој на планските региони 2015-2019 година